ЦЕНОВНИК ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Тип на барање Износ на образец Административна такса Провизија Поштарина
(до сите места во РМ)
Извод од матична книга на родени (основен, интернационален, двојазичен) 50 100 10% 100
Извод од матична книга на венчани (основен, интернационален, двојазичен) 50 100 10% 100
Извод од матична книга на умрени (основен, интернационален, двојазичен) 50 100 10% 100
Уверение за слободна брачна состојба / 1050 10% 100

*цените се во МКД

ЦЕНОВНИК ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

Тип на барање Износ на образец Административна такса Провизија Поштарина
(до сите места во РМ)
Извод од матична книга на родени (основен, интернационален, двојазичен) 50 100 10% 100
Извод од матична книга на венчани (основен, интернационален, двојазичен) 50 100 10% 100
Извод од матична книга на умрени (основен, интернационален, двојазичен) 50 100 10% 100

*цените се во МКД

ИНФО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Бул. Св.Кирил и Методиј 54
1000 Скопје, Р.Македонија

E-маил: contact@uvmk.gov.mk
Тел: 02 3223-787
Fax: 02 3215-496